Công ty TNHH Container Sao Biển, doanh nghiệp sản xuất container văn phòng truyền thống