Năm Hào

Nhật Cường

Cơ Khí

Trách nhiệm của các thành viên khác nên giúp đỡ thành viên chậm bắt kịp cùng với những người đi trước...


Trách nhiệm của các thành viên khác nên giúp đỡ thành viên chậm bắt kịp cùng các thành viên trước

Bình luận

bình luận