Trần Triệu

Trần Triệu

Quản Lý

Trách nhiệm công bằng, phân công đúng việc nên giúp đỡ thành viên..


Trách nhiệm của các thành viên khác nên giúp đỡ thành viên chậm bắt kịp cùng …..

Bình luận

bình luận